<<

One of two entrances. white glazed terra-cotta surround

<

>

02.jpg